duyurular

1100 tl pandemi sosyal destek programı

cayisallama cayisallama
1100 tl pandemi sosyal destek programı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
pandemi sosyal destek programı başvuru açıklaması
açshb pandemi sosyal destek faz-3 başvuruları, e-devlet üzerinden "t.c. kimlik numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Şartlar

başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
pandemi sosyal destek programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 tl'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
sosyal güvenlik kurumu (sgk)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
işkur işsizlik ödeneğinden faydalananlar,
işkur kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar

başvuru günleri:

hafta sonu: herkes
pazartesi: tc kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar
salı: tc kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar
çarşamba: tc kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar
perşembe: tc kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar
cuma: tc kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar

başvuru formu
0

icra dairesince satılan mallarda muhasebe uygulaması

smmmsozluk smmmsozluk

II TİCARİ MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
A SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ
l Borçlunun Kayıtları
(X) Ltd Şti'nin satıcı (Y) firmasına olan 3 milyar lira tutarındaki borcunu vadesinde ödeyemediği için icra dairesi vasıtasıyla işletmenin stoklarında bulunan ticari malların bir kısmının cebri icra yoluyla satılması halinde, borçlu firmanın kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

İcra dairesi borçlu (X) firmasının işyerine giderek emsal bedeli 3 milyar lira tutarındaki ticari malı haczederek işletmeden götürmüştür. Bu takdirde, (X) firması işletmeden götürülen ticari malların maliyet bedellerini hesaplayarak 153 TİCARİ MALLAR hesabından çıkartıp, ilgili icra dairesini
borçlandırmalıdır. Söz konusu malların maliyet bedelinin 4 milyar lira olduğu tespit edilmiş olsun. Bu takdirde muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

-------------------------------------/--------------------------------
136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
............................................153 TİCARİ MALLAR 4.000.000.000
-------------------------------------/--------------------------------

Haczedilen malların stoklardan çıkarılması

Haczedilen malların işletmede işletme yetkilisine satış yapılıncaya kadar yedi emin tutanağı ile bırakılması halinde 136 No.lu hesap yerine 157 DİĞER STOKLAR hesabına alınabilir.

İcra dairesinin söz konusu malın açık artırma yoluyla KDV hariç 2,5 milyar liraya satılması halinde borçlu firmanın muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

-------------------------------------/--------------------------------
320 SATICLIAR 2.500.000.000
689 DİĞER OLAĞANDIŞI ZARARLAR 1.500.000.000
.................................................136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
-------------------------------------/--------------------------------

(X) Ltd. Şti'nin 3 milyar liralık borcu bu kayıtla 500 milyon liraya düşmüştür.
Ancak işletme söz konusu satış nedeniyle 1,5 milyar lira zarar etmiştir.2 Alacaklının Kayıtları
Alıcı şüpheli alacaklar hesabında gösterdiği alacak nedeniyle icra dairesi vasıtasıyla yaptığı tahsilatı aşağıdaki gibi kaydetmelidir.

-------------------------------------/--------------------------------
136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
136.001 Çankaya İcra Dairesi
............................128 ŞÜP. TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
-------------------------------------/--------------------------------


İcra dairesi vasıtasıyla (X) Ltd. Şii'den olan alacağın mahsubu

-------------------------------------/--------------------------------
129 ŞÜP. TİC. ALAC. KARS. 2.500.000.000
.................................644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.500.000.000
Açıklama: (X) Ltd. Şti'den olan şüpheli alacak karşılığının iptali
-------------------------------------/--------------------------------

-------------------------------------/--------------------------------
100 KASA 2.500.000.000
............................136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
Açıklama İcra dairesinden yapılan tahsilat
-------------------------------------/--------------------------------


B SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞMESİ
İcra dairesinin sözkonusu malı 4.250 milyon liraya satması halinde, borçlu firma borç fazlası 250 milyon lirayı icra dairesinden nakit olarak tahsil edecektir. İcra dairesi satılan mal bölünebiliyorsa borca yetecek kadar kısmını satıp kalan malı borçluya iade etmelidir. Bu takdirde muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

-------------------------------------/--------------------------------
320 SATICILAR 3.000.000.000
100 KASA 1.250.000.000
.......................................136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
........................................679 DİĞER OLAĞANDIŞI KARLAR 250.000.000
-------------------------------------/--------------------------------

III DURAN VARLIKLARIN İCRA DAİRESİNCE SATILMASI

Duran varlıkların icra dairesince satılması halinde de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. Ancak duran varlıklar satışlarında ilgili varlığa ait birikmiş amortisman, değer artış fonu ve gelecek yıllarda indirilecek KDV gibi hususların ayrıca dikkate alınması gerekir.

ÖRNEK
Aktife kayıtlı değeri 3.608 milyon lira olan binek otomobili bîr borç nedeniyle icra
dairesince satışa çıkarılmış olup, 3 milyar 500 milyon liraya açık artırma yoluyla satılmıştır. Otomobile ait birikmiş amortisman tutarı 1.121.600.000 lira, değer artış fonu ise 313.600.000 lira olsun. İcra dairesince yapılan satış nedeniyle yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır.

-------------------------------------/--------------------------------
320 SATICILAR 3.000.000.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 1.121.600.000
522 MDV DEĞER ARTIŞ FONU 313.600.000
136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 500.000.000
136.001 Çankaya İcra Dairesi
.................................................................254 TAŞITLAR 3.608.000.000
.................................................................679 OLAĞANDIŞI KARLAR 1.327.200.000
Açıklama (....) plakalı otomobilin icra dairesince satışı
-------------------------------------/--------------------------------

İcra dairesince yapılan amortismana tabi kıymetlerden elde edilen varlıklar hakkında maliyet artış fonu veya yenileme fonu hesaplanabilir. Ayrıca, kurumların
aktifine kayıtlı gayrimenkul ve iştirak hisselerinin icra yoluyla satılması halinde,
KVK'nın 4444 Sayılı Kanun'la geçici 23. maddesi yerine eklenen geçici 28.
madde hükmüne göre kurumlar vergisi istisnasından faydalanılabilir.

https://smmmsozluk.com/duyuru/icra-dairelerince-yapilan-satislarda-kdv-uygulamasi--102

Kaynak: YMM Sakıp Şeker
https://www.kanitymm.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/1999-09-yaklasim-icra-dairesince-satilan-mallarda-muhasebe-uygulamasi.pdf
1

icra dairelerince yapılan satışlarda kdv uygulaması

smmmsozluk smmmsozluk


IV İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARDA KDV UYGULAMASI
Haczedilen mallar üzerindeki tasarruf yetkisi ilgili icra dairesine ait olduğu için işletmeye ait malların haczedilmesi nedeniyle işletme tarafından fatura kesilmesi veya söz konusu mallar için KDV hesaplanması gerekmemektedir. Malların işletmeden çıkışı "haciz tutanağı" ile belgelendirilir. İşletme tarafından fatura kesilip KDV hesaplanmaması nihai anlamda vergi kaybına neden olmamaktadır. Bu gibi durumlarda KDV yükümlülüğü ilgili icra dairesine aittir.
Gerek bir işletmeye ait mallar, gerekse işletmeye ait olmayan malların icra dairesince cebri icra
yoluyla satılması halinde, satış bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir.

Ancak,
satış nedeniyle hesaplanacak KDV'nin mükellefi söz konusu satış işlemini yapan icra dairesidir.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3. maddesinin (d) bendinde "muza' yede mahallerinde
yapılan satışlar"ın katma değer vergisine tabi olduğu, anılan Kanun'un 23/d maddesinde ise,
"müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli'nin KDV'nin matrahını teşkil ettiği
hükme bağlanmıştır.

İcra daireleri yaptıkları satışlar nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisini yetki alanı içerisinde bulunan vergi dairesine en geç ilgili mevzuat uyarınca bedelin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir (48 No.lu KDV Genel Tebliği'nin D bölümü).

Katma değer vergisi ödenmeden icra dairelerince malı satın alanlara mal teslimi yapılmayacaktır. İcra dairelerince satılan mallarda uygulanacak KDV oranı genel hükümlere tabidir. Diğer bir ifade ile; katma değer vergisindeki istisna ve indirimli oranlar müzayede mahallerindeki teslimlerde de geçerlidir.

Örneğin, kullanılmış bir binek otomobilinin satışında %1 oranında KDV hesaplanacaktır. İcra daireleri her bir satış için 48 No.lu KDV Genel Tebliği'nin ekinde yer alan 5 No.lu KDV beyannamesini kullanacaklardır. Ayrıca icra daireleri bir aylık satışları gösteren bir "bildirimi" de ertesi ayın sonuna kadar vergi dairesine vermek zorundadırlar. Satışın olmadığı aylarda da verilmesi gereken söz konusu bildirimin verilmemesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır (58 No.lu KDV Genel Tebliği).

Cebri icra, izalei şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma,
pazarlık veya diğer şekillerde yapılan satışlar sonucu müzayede mahallerinden mal satın alan
işletmeler icra dairesine ödedikleri KDV'yi defterlerine kaydetmek şartıyla indirim konusu
yapabilirler.

Yukarıda yapılan açıklamalar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamındaki kamu alacakları nedeniyle vergi daireleri icra servislerince yapılan haciz işlemleri için
de geçerlidir.
1

bu istek fraud olabilir.

cayisallama cayisallama
Kredi kartı ile ödeme yapmaya çalıştığınızda üst üste başarısız ödeme gerçekleşirse muhtemelen alacağınız uyarı. Sorunun çözümü bankanızda. Bankanızı arayıp güvenli hale getirilmesini istemelisiniz. Aşağıdaki hatayı alırsınız.

Bu istek fraud olabilir. PAN (Kredi Karti Numarasi) fraud kontrolunu gecemedi.

siz yapmıyorsanız bu işlemi muhtemelen kartınız başka birilerinin eline geçmiş.
1

kuranı kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır

cayisallama cayisallama
Tilâvet Secdesi Allah'a saygıdır. Kur'an-ı Kerim'in on dört sûresinde secde âyeti vardır. Bunlardan birini okuyan ve işitene secde etmek vaciptir.

Secde ayetleri Kuranı Kerimin 14 yerinde farklı surelerde geçmektedir bunlar şöyle;
1. Araf suresi 206.ayet ve 9.cüzde
2. Rad suresi 15.ayet 13.cüzde
3. Nahl suresi 49.ayet 14.cüzde
4. İsra suresi 107.ayet 15.cüzde
5. Meryem suresi 58.ayet 16.cüz
6. Hacsuresi 18.ayet 17.cüz
7. Furkan suresi 60.ayet 19.cüz
8. Neml suresi 25.ayet 19.cüz
9. Secde suresi 15.ayet 21.cüz
10. Sad suresi 24.ayet 23.cüzünde
11. Fussilet suresi 37.ayet 24.cüz
12. Necm suresi 62.ayet 27.cüz
13. İnşikak suresi 21.ayet 30.cüz
14. Alak suresi 19.ayet 30.cüzde secde ayetleri geçmektedir.Tilâvet secdesine varılırken ve kalkarken alınan tekbirler de müstehaptır. Asıl secde ise vacibtir.

Bu secdenin yapılışı şöyledir: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu ekber" denilerek secdeye varılır, secdede üç kere "Sübhane Rabbîyel-a'lâ (En yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.)" denilir. Bundan sonra "Allahu ekber" denilerek secdeden kalkılır.

Tilâvet secdesinin rüknü, Allah Teâlâ'yı ta'zîm için yüzü yere koymaktır. Ancak namaz hâlinde rükû ve hastalar için imâ da bu secde yerine geçer.

Bu secde için abdestli, temiz, avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olmak şarttır.

Tilâvet secdesine ayaktan inilmesi ve bu secdeden kalkarken ayağa kalkılması ve bu şekilde ayağa kalkarken "Gufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr (Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı bekliyoruz. Son dönüş sanadır." denilmesi müstehaptır.
1

format nasıl atılır

aberi aberi
Format için bir iso dosyanizin olması gerekiyor(internetten bulabirlirsiniz) .Bu iso dosyanızı bos bir cd,dvd veya flash diske atın bı bellek artık sızın format aygıtınız olucak ıcıne herhangi birr dosya yuklemeyin.

sonraki adımda yapmamız gerek boot menüsünden 1. olarak bilgisyarın komut alıcagı aygıtı format aygıtımız olarak secıyoruz (yani bilgisyar başladiğinda bu aygıt üzerinden baslaycaktir)

boot menüsüne girmek için birden fazla tuş kombinasyonu vardir .Marka-Model-vs. bu tışları etkiler bazı boot menüsü tuşları.

F12

F11 F2

F10

Esc,

F9

bu tuşlar bilgisyar acılırken zaten alt kısımda gösteliyordur ama gösterilmiyor ise deneyibilirsiniz. boot menüsüne bılgısayı yenıden başlatırken tekrarlı olarak hızlı bir şekilde tuşa bosıyoruz(BOOT MENÜSÜ TUŞUNA HER BİLGİSYARDA FARKLIDIR).

sonrasında acılan pencerde 2 veya 3 secenek olucakdır brudan kendı format aygıtımızı secebılırız sonrasında işimiz biti sayılır.enter dedikten sonra ayarlar kayıt edilcek ve widows yeniden başlatılcakdır.

önünüze

böyle bir sayfa geicek "İnstal Now"veya "Şimdi Yükle" seçeniğini seçelim

sonra önümüze dil ve klavye seçenekleri gelicektir kendimize uygun olanı seçelim

bu adımdan sonra sözleşmeyi kabul ederim seçene basın

ve sobrasında 2 secenek gelicekdir "windows update"ve "Costom" türkçe olarak gelirse de"Windows yükseltme"ve"Özel"seçenekleri olucakdır burdan 2. olan seceneği seçip devam ediyoruz.

önümüze sabit diskin bölümleri gelicekdir iki parça yapabilriz yada tek şekilde kulana biliriz.

silmek veya eklmek için aşağidaki geşilmiş özeliğini açıp yapabilrisinz.

Sonrasında Winwosun kurlacıgı disk bolumunu seciyorsunuz (Windowsun boyutu 30 - 40 GB) ve ileri tuşuna basıyorusunuz

bundan sonra ellemiyosunuz donsanda ilerlemesede elemeyin kendi performasa göre ortlama 30 35 dk içinde yeniden başlatıcak ve kurlum tamamlancakdır.
1

online igdaş abonelik sözleşmesi nasıl yapılır

cayisallama cayisallama
büyük kolaylık.

 E- devlete giriyoruz. https://www.turkiye.gov.tr/
 Arama kısmına igdaş yazıyoruz.
 Gelen kısımdan igdaş ünvanına tıklıyoruz. İgdaş ile ilgili tüm işlemleri görüyoruz.
 Abonelik başlatmak için Abonelik sözleşme başvurusu diyoruz.
 8 sayfalık bir sözleşme çıkıyor. Onaylayıp devam ediyorsunuz.
 Yukarıdaki şartnameyi okudum ve kabul ediyorum.
 Abonelik yeri sorgulama yönteminden sorgulama yapıyoruz.
 Sayaç ile sorgulama en sağlıklısı.
 Sayaç numarasını yazıyoruz. Devam diyoruz.
 Gelen kısımdan evin veya mülkün adresini kontrol ediyouz. Sonra telefon numarası ve e-maili giriyoruz.
 Evde mülk sahibi mi kiracı mı ona tik atıyoruz.
 Güvence bedelini soruyor. Faturaya taksit yapılıyor. Taksit seçeneğini tıklıyoruz. 4 taksit şeklinde.
 Devam et diyoruz.
 Başvuru işleminiz tamamlandı. İşlem başarılı diye geri bildirim alıyorsunuz.
 Yukarıdaki sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum. Deyip onaylıyorsunuz.
 Sözleşmeniz onaylandı.
 Sözleşmenin onaylanması ile ilgili dökümanı yazdırıyorsunuz.
 İgdaş tan takip edebilirsiniz.
 İgdaştan telefonunuza mail gelecek. Oradan takip edebilirsiniz.

1

smmm yeterlilik sınavlarına ilişkin öneri ve taktikler ile sınavlara gireceklere başarı di

cayisallama cayisallama
Öncelikle, 03.12.2016 Cumartesi (yarın) SMMM yeterlilik sınavlarına girecek olan tüm aday meslektaşlarımıza ve arkadaşlara sonsuz başarılar dilerim. Daha önce bu sınavlara girmiş biri olarak belki birkaç faydalı öneri ve taktiğim olabilir:

1- Finansal Muhasebe sınavı esnasında nasıl olsa 3 saatim var, zaman çok demeyin. Zaman çabuk geçer bu sınavda. Sadece yevmiye kayıtlarını yapmayın, olabildiğince ilerleyin. Kapanış kayıtlarını yapmayı unutmayın. En son bilançoyu da düzenleyin. Parçalı puan da olsa puan her zaman puandır.

2- Finansal Tablolar Analizi sınavında hesaplamaları yaptıktan sonra az yorum yazarak bırakmayın. Hesaplamalar kadar ayrıntılı yorumlar da önemli. Ancak çok fazla yorum yazarken arada yanlış ve bir çuval inciri berbat edecek yorumlar da sunmayın. Zira, kısmen puan alacakken bu hatalı yorumlar yüzünden üzeri toptan çizilip sıfır puan alabilirsiniz.

3- Vergi Hukuku'nda sözel konu çok ve bu sınavın kapsamı epey geniş. Ancak mutlaka uygulama sorusuna da önem verin ve mutlaka üzerinde çalışıp dokunun. Boş bırakmayın. Bence Vergi Hukuku'nda uygulama sorusunu yapmadan geçmek oldukça güç.

4- Geçmiş yıl ve dönemlerde çıkan sorulara mutlaka bakın. Eğer sınav kapsamında olup belirli bir süredir çıkmamış bir konu varsa bunun çıkma ihtimali yüksektir. Ancak diğer konulara çalışmayıp sadece bunlara çalışayım demeyin. Asla bu soru çıkmaz demeyin.

5- Sayısal sınavlarda sözel, sözel sınavlarda ise sayısal soru sorulmaz demeyin. Sınav kapsamında ise çıkabilir ve bu riske girmeyin. Bazen 5-10 puan bile o dersten geçme/kalma durumunuzu belirleyecektir.

6- Geçmiş yıl ve dönemlerden daha zor bir sınavla karşılaşırsanız, sınav başladıktan sonra çoğu kişinin sınıfı terk ettiğini ve sınıfın boşaldığını göreceksiniz. Siz bu hataya düşmeyin. Zor bir sınav olsa da pes etmeyerek sınavın sonuna kadar sınıfta kalın. Unutmayın ki kağıtları okuyan hocalar bu gibi herkesin döküldüğü durumlarda genelde geçirme eğiliminde olacaklardır. Örneğin notunuz 40 ise, 50'ye tamamlanma durumu bile olabilir.

7- Geçmiş yıl ve dönemlerden daha kolay bir sınavla karşılaşırsanız, mümkün olduğunca hatasız ve mükemmel bir iş çıkarmaya gayret edin. Zira, bu gibi durumlarda hocalar not enflasyonunun önüne geçmek için küçük ayrıntılardan bile puan kırabilir.

8- Soruları cevaplarken cevap kağıdınızı kimlerin okuduğunu unutmayın. Akademisyenler = Üniversitedeki hocalar. O nedenle sokak ağzıyla ve normal sektör muhasebecisi ağzıyla yazmayın. Akademik dil kullanmaya özen gösterin. Örneğin ben bunun çok faydasını gördüm. Belki kendim de akademisyen olduğum için nasıl yazarsam puan alırım ve nasıl yazarsam puan alamam az çok zihnimde kurgulayabiliyordum.

9- Ne olursa olsun, hangi durumla karşılaşırsanız karşılaşın, asla moralinizi ve sakinliğinizi bozmayın. Geçmek için her zaman bir umut ve ışık vardır. Örneğin, ben Maliyet Muhasebesi sınavına girdiğimde soruları ilk gördüğümde kolay ve geçerim diye düşünmüştüm. Ancak hemen sonrasında hesap makinemi unuttuğumu fark ettim. Yine de sınav sonuna kadar elimden geleni son dakikaya kadar yaptım ve hesaplamaları kafamda + kağıda yazarak gerçekleştirdim. Sonunda geçmiştim. Ancak eğer moralimi ve umudumu kaybetseydim o gün zaten herşey o anda biterdi. Bu hataya düşmeyin.

10- SMMM Yeterlilik sınavlarında her sınav sonrası aralar veriliyor. Bu araları da değerlendirin. Ancak bence baştan tüm kitap ve notlara bakma stratejisi yerine, sadece bu aralara sığacak özet + kilit notlara bakın.

11- Eğer bir sınavda tam olarak bilmediğiniz ve hakkıyla cevaplayamayacağınız bir soru gelirse, diğer derslerde bildiklerinizi de devreye sokarak cevaplamaya çalışın. Bir başka ifadeyle, dersler arasında bağlantı kurarak cevap verebilirsiniz. Bir başka derste bildiğiniz, ancak bu ders ve sınavın sorusuyla bağlantı olan bilgiyi yazarak puan almanız mümkün. Daha önce de belirttiğim gibi, puan her zaman puandır.

12- Sınavdan önce mutlaka sınava giriş belgeniz, kaleminiz, silginiz, hesap makineniz, kimliğiniz...vs. yanınızda mı kontrol edin. Ayrıca elinizdeki malzemeleri de çeşitlendirmeniz iyi olur. Örneğin iki tane güneş enerjisiyle yada pille çalışan hesap makinesi almak yerine, bir pille ve bir güneş enerjisiyle çalışan hesap makinesi bulundurun.

Not: Bu öneri ve taktikler sadece benin gibi sınırlı zamanı olan ve hiçbir sınava aylar, yıllar öncesinden çalışamayan kişilere yönelik öneri ve taktiklerdir. Siz siz olun, beni kendinize örnek almayın. Önceden planlı, programlı çalışın :)

kaynak
1

şirket merkezinden şubeye gönderilen personelin sgk çıkış ve girişi

cayisallama cayisallama
Merkezi Ankara'da olan şirketin İstanbul şubesinde 01.10.2019 tarihinde göreve başlayacak merkez personeli için sırasıyla;
1- İşten ayrılı bildirgesi düzenlenmesi gerekiyor. İşten çıkış sebebine ise 16 kodlu SÖZLEŞME SONA ERMEDEN SİGORTALININ AYNI İŞVERENE AİT DİĞER İŞYERİNE NAKLİ seçilmelidir. Diğer bilgiler doldurulup (Bürüt ücret gibi.) çıkış yapılmalıdır.
2- Şube e bildirgesinde ise işe giriş bildirgesi verilip, İSTİSNAİ DURUM BİLDİRİM TABLOSUNDAN Nakilen ve hizmet akdi ile... kısmından Nakil geldiği iş yerinin sicil numarası girilip onaylanacaktır. TAbi bu işlem işe giriş tarihi olan 01.10.2019 tarihinden en az bir gün önce yapılmalıdır.
1

whatsapp durum donuyor

axit axit
whatsapp'a bir durum attım gif sonra bi arkadaş arayıp senin durum ilerlemiyor dedi. Baktım hakkaten öyle ilerlemiyor. Sonra o gifi video olarak attım baktım yine ilerlemiyor.

İnternetleri mi zayıf nedir? Bazısında ilerliyor bazısında donuyor. Sebebi nedir bilemedim doğrusu.

Bilen biri el atsın gençler.
1

outlok mailinde isim soyisim değiştirme

cayisallama cayisallama
duyurudan ziyade bir çözüm olarak paylaşayım dedim. Çok basit bir mevzu ancak bilmeyen olabiliyor.

ilk olarak maile giriyoruz.
dosay-----------> hesap ayaları
[email protected] nolu hesaba girip çift tıklıyoruz.
Kullancı bilgilerinin altında adınız kısmına ne yazmak istiyorsanız onu ekliyoruz.-------------->ileri-------->hesap ayarlarını sına geliyor----> kapat ---------> son

ekran görüntüsü 1ekran görüntüsü 2ekran görüntüsü 3

1

teos euse susev4 - 07. değerlendirme testi-teos 7. bölüm soru ve cevapları

cayisallama cayisallama
1-
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” Pay Sahipleri başlığı altında yapılan düzenlemelerden biri değildir?A) Oy Hakkı
cevap B) Denetim Hakkı
C) Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
D) Kar payı Hakkı
E) Genel Kurul
------------------------------------------------------------------
2-Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” belirtilen ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerden biri değildir?

A) Ücret Komitesi
B) Denetimden Sorumlu Komite
C) Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEVAP D) Performans Komitesi
E) Kurumsal Yönetim Komitesi
------------------------------------------------------------------
3-
“Kurumun geleceği ile ilgili olarak tüm tarafların fikirlerini dengeli olarak değerlendirme” kurumsal yönetimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A) Hesap Verebilirlik
B) Sorumluluk
CEVAP C) Adil Yönetim
D) Şeffaflık
E) Katılım

------------------------------------------------------------------
4-
“Yönetimin işlevi ile sorumluluklarının açıklanması ve nesnel kararlar alındığının yönetim kurulları tarafından izlenmesi” kurumsal yönetimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A) Adil Yönetim
B) Şeffaflık
C) Katılım
CEVAP D) Hesap Verebilirlik
E) Sorumluluk
------------------------------------------------------------------
5-
“Şirketin kanunlara ve toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uygunluğunu güvence altına alma” kurumsal yönetimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A) Katılım
CEVAP B) Sorumluluk
C) Şeffaflık
D) Hesap Verebilirlik
E) Adil Yönetim
------------------------------------------------------------------
6-
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetimin” ilkelerinden biri değildir?A) Hesap Verebilirlik
B) Sorumluluk
C) Adil Yönetim
D) Katılım
CEVAP E) Merkeziyetçilik
------------------------------------------------------------------
7-
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durum hangi kurumsal yönetim ilkesiyle açıklanabilir?

A) Adil Yönetim
B) Performans
C) Katılım
CEVAPD) Şeffaflık
E) Sorumluluk

------------------------------------------------------------------
8-
Aşağıdakilerden hangisi “Yönetişimin” unsurlarından biri olamaz?CEVAP A) Hiyerarşik Yönetim
B) Açıklık
C) Kamuyu aydınlatma
D) Hesap Verebilirlik
E) Birlikte Yönetim

------------------------------------------------------------------
9-
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizinde yer alan faaliyet kavramı açısından doğrudur ?I) Proje ürünün üretilmesinde izlenecek her bir adım faaliyet olarak tanımlanır.

II) Faaliyet planlaması yapılırken, “Teknik Analiz” sonucunda elde edilen bilgi kullanılarak faaliyetlerin ortalama tamamlanma süresi, başlama ve bitiş zamanları dikkate alınır.

III) Faaliyetler proje şebeke yapısı içerisinde düğümler (serim) veya oklar halinde ifade edilebilir. Faaliyetin kodu, tamamlanma süresi, düğüm veya ok üzerinde ifade edilir.A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
CEVAP D) Hepsi
E) Yalnız II

------------------------------------------------------------------
10-
Yatırım projelerinin analizinde proje ürününün doğru şekilde pazarlanabilmesi amacıyla rekabet ortamına yönelik olarak aşağıdaki unsurların hangisinin veya hangilerinin araştırılmasında fayda bulunmaktadır.I) Rekabet ortamının mevcut dinamiği

II) Proje ürününe ilişkin pazar veya pazar bölümündeki mevcut rekabetin hangi şekilde meydana geldiği

III) Pazar veya Pazar bölümü bünyesindeki mevcut rekabeti koşullarını etkileyen parametrelerCEVAP A) Hepsi
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

------------------------------------------------------------------
11-
Aşağıdakilerden hangisi proje analizindeki kritik yolun belirlenmesi açısından doğru değildir ?A) Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin tamamlanma zamanlarının toplamı, projenin en erken tamamlanma zamanının belirlenmesini sağlamaktadır.
B) Kritik yol, incelemeye konu şebekenin en uzun yolu olarak ifade edilebilir.
C) Kritik yol üzerindeki faaliyetler daima en fazla bir tane kritik yol oluşturulabilir.
CEVAP D) Kritik yol, yönlendirilmiş bir şebekedeki en uzun yol olarak da ifade edilebilir.
E) Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin tamamlanma zamanlarının toplamı projenin minimal tamamlanma zamanıdır.
------------------------------------------------------------------
12-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri analizi kapsamında dikkate alınan teknolojinin transfer edilebilmesine yönelik ara yüz özelliği taşımaktadır ?I) Doğrudan yabancı sermaye yatırımı

II) Ortak girişim grubu (Yerli ve yabancı girişimciler)

III) Teknoloji transferi lisans sözleşmesiA) I ve II
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Hepsi
CEVAP E) Yalnız I
------------------------------------------------------------------
13-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerine ilişkin faaliyetler açısından söylenebilir?I) Projelerdeki alt faaliyetlerin tamamen birbirinden bağımsız olduğu düşünülmelidir.

II) Projedeki faaliyetler bir bütündür ve aynı amaca hizmet etmektedir.

III) Projedeki faaliyetlerin öncelik sıralaması ekonomik, teknik (mühendislik), teknolojik ve hukuki gereksinimler neticesinde yapılabilir.A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
CEVAP D) Yalnız II
E) Hepsi
------------------------------------------------------------------
14-
Aşağıdakilerden hangisi farklı yatırım projelerinin seçimine yönelik karar analizi kapsamında kullanılan temel yönetim bilimi teknikleri arasında yer almaz ?A) Minimaks Pişmanlık Kriteri
B) Hurwicz'in Eşdeğer İhtimal Kriteri
C) Maksimin Kriteri
D) Maksimaks Kriteri
CEVAP E) Minimin Kriteri
------------------------------------------------------------------
15-
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ihracat istisnası uygulanabilmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP A) Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına yurtiçinde teslimi
B) Malın gümrük bölgesinden çıkmış olması gerekmektedir
C) Teslim yurtdışındaki bir müşteriye yapılmış olmalıdır
D) İkametgâhı, işyeri ve kanuni iş merkezi yurtdışında olan alıcılar yurtdışındaki müşteri tabiri içinde sayılır
E) Yurtiçinde bulunan bir işletmenin yurtdışında bulunan şubesi yurtdışındaki müşteri tabiri içinde sayılır

------------------------------------------------------------------
16-
Vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ile mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Hizmet sayılan durum
CEVAP B) Teslim sayılan durum
C) Hizmet
D) Matrah
E) Hizmet ifası

------------------------------------------------------------------
17-
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca, hibe yoluyla veya herhangi bir şekilde olan ivazsız iktisaplar aşağıdaki hangi kavram ile ele alınmaktadır?

A) Vergi
B) İntikal
CEVAP C) İvazsız intikal
D) Veraset
E) Mal

------------------------------------------------------------------
18-
Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca üzerinden katma değer vergisi tutarının hesaplanacağı meblağa ne ad verilir?

A) Katma değer vergisi
B) Teslim
C) Vergi
D) Hizmet
CEVAP E) Matrah

------------------------------------------------------------------
19-
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların herhangi bir suretle ivazsız bir tarzda bir gerçek şahıstan diğer bir gerçek şahsa intikali aşağıdaki vergi kanunlarından hangisi ile vergilendirilir?CEVAP A) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
B) Kurumlar Vergisi Kanunu
C) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Katma Değer Vergisi Kanunu

------------------------------------------------------------------
20-
A5C Anonim şirketi tarafından Mart 2015 döneminde başka bir şirkete yapılan mal teslim bedeli, katma değer vergisi hariç, 5.000 TL ve hizmet ifası da, katma değer vergisi hariç, 10.000 TL'dır. Mükellef kurumun bu döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi tutarı 1.000 TL'dır. Mükellef kurum tarafından beyan edilecek ödenecek katma değer vergisi tutarı ne olacaktır?

(Söz konusu mal teslimi için katma değer vergisi oranı %8, söz konusu hizmet ifası için katma değer vergisi oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır.)

A) 2.200 TL
B) 1.800 TL
CEVAP C) 1.200 TL
D) 400 TL
E) 3.200 TL

------------------------------------------------------------------
21-
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin bir çıktısı değildir?

A) Satışların maliyeti tablosu
B) Gelir tablosu
C) Bilanço
D) Nakit akış tablosu
CEVAP E) Tekdüzen hesap planı

------------------------------------------------------------------
22-

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil edilebilecek bir işlem değildir?

A) Kredili olarak mal satılması
CEVAP B) İşletmeye personel alınması
C) KDV mahsubunun yapılması
D) Personel ücretlerinin ödenmesi
E) Personel ücretlerinin tahakkuk etmesi

------------------------------------------------------------------
23-
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kullanıcılara iletilmesini ifade eden süreci vermektedir?

A) GirdiàSüreçlemeàÇıktıàGeribildirim
B) VeriàHaberleşme KanalıàBilgiàBilgi Kullanıcısı
C) GirdiàSüreçlemeàÇıktı
D) Veri kaynaklarıàBilgi
CEVAP E) Bilgi kaynağıàHaberleşme KanalıàBilgi Kullanıcısı

------------------------------------------------------------------
24-
Belli bir dönemde alış, satış ve üretim faaliyetlerine getirilen yeni sınırlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) İletme
CEVAP B) Geribildirim
C) Hesaplama
D) Süreçleme
E) Veri toplama

------------------------------------------------------------------
25-
Belgelendirme işlemi bilgi işlem faaliyetlerinden hangisine bir örnek olabilir?

A) Sınıflandırma
B) Çoğaltma
CEVAP C) Kayıt
D) Toplama
E) Özetleme

------------------------------------------------------------------
26-

Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin dokunulmaz olmasının getirdiği bir sonuçtur?

A) Müşterilerin üretim sürecinin parçası olması
CEVAP B) Hizmetlerin kolay bir şekilde formüle edilememesi
C) Farklı müşterilerin farklı beklentilerde olması
D) Verilen hizmetlerin kişiden kişiye değişiklik göstermesi
E) Hizmeti alan kişilerin farklı duygular içinde olması

------------------------------------------------------------------
27-

Aşağıdakilerden hangisi süreç içerisinde hizmetlere ilişkin tanımlar içinde yer almaz?

CEVAP A) Dokunabilir veya dokunulamaz olan her şeyin konu olması
B) Herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan
C) Ürünlere ek değer yükleyen üretim dışı faaliyetler olması
D) Fiziksel ürünlerin satışıyla birlikte sağlanan eylemler olması
E) Fiziksel kaynaklarla birlikte de düşünülebilmesi

------------------------------------------------------------------
28-
Gerçek yada potansiyel alıcıların oluşturduğu bir grup aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Bölümlenmiş Pazar
B) Hedef pazar
CEVAP C) Pazar
D) Tüketici
E) Farklılaştırılmamış pazar

------------------------------------------------------------------
29-

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre değişkenleri aşağıdakilerden hangisinin altında incelenir?

A) Dış ticaret düzenlemeleri
B) Devletin ekonomiye müdahalesi
C) Tüketim kalıpları
CEVAP D) Satın alma gücü
E) Yatırım teşvikleri

------------------------------------------------------------------
30-
Engelli işçi istihdam etme yükümlülüğünün belirlenmesinde gereken elli işçi ölçütünün hesabı ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Doğum izninde olan işçiler de işçi sayısının tespitinde hesaba katılır.
B) Deneme süresinde olan işçiler de işçi sayısının hesabında dikkate alınır.
C) Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.
CEVAP D) Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler hesaba katılmaz.
E) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

------------------------------------------------------------------
31-
Borçlanma talebinde bulunan sigortalı ya da hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazanç üzerinden ödenecek primin oranı nedir?

CEVAP A) % 32
B) %7,5
C) %20
D) %12
E) %12,5

------------------------------------------------------------------
32-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğunun doğması için işyerinde yürütülen iş en az kaç ay sürecek olmalıdır?

A) Beş ay
B) Dört ay
C) İki ay
D) Bir ay
CEVAP E) Altı ay

------------------------------------------------------------------
33-
İş Kanununa göre haftalık normal çalışma süresi azami kaç saattir?

A) Kırk iki
B) Otuz sekiz
C) Otuz beş
CEVAP D) Kırk beş
E) Kırk

------------------------------------------------------------------
34-

Grup Toplamına Göre

Genel Toplama Göre

Banka Kredileri

% 10

% 2

Çıkarılmış Tahviller

% 40

% 8

Borç Senetleri

% 3

% 1

Alınan Sipariş Avansları

% 37

% 7Yukarıda uzun vadeli yabancı kaynakları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İşletme mal alışlarında uzun vadeli senetleri fazla kullanmamaktadır.
CEVAP B) İşletmenin gelecek dönemlerde satış performansının düşük olması beklenmektedir.
C) Banka kredilerinin varlık finansmanındaki ağırlığı fazla değildir.
D) İşletme borçlanma aracı olarak uzun vadeli finansman bonolarını tercih etmektedir.
E) İşletme uzun vadeli finansman kaynağı olarak mali borçları kullanmaktadır.

------------------------------------------------------------------
35-
I) Fon Akış Tablosu

II) Bilanço

III) Nakit Akış Tablosu

IV) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

V) Satışların Maliyeti TablosuYukarıda verilen finansal tablolardan hangisi / hangileri fon kavramının farklı tanımlamalarına göre düzenlenmektedir?

A) III – IV – V
B) I – IV – V
C) Sadece I
D) Sadece II
CEVAP E) I – III – IV

------------------------------------------------------------------
36-
Asit test oranı ile nakit oranı arasındaki farkın yüksek olduğu bir işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İşletmenin tahsilat sorunu yaşaması durumunda likiditesi bu durumdan etkilenmez.
CEVAP B) İşletmenin yüksek stok seviyesine sahiptir.
C) İşletme ağırlıklı olarak uzun vadeli finansman tercih etmektedir.
D) İşletme menkul kıymet yatırımı yapmamaktadır.
E) İşletmenin ticari alacakları dönen varlıklar içerisinde önemli bir ağırlığı sahiptir.

------------------------------------------------------------------
37-
Nakit akış tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin borç ödeme gücü hakkında bilgi sağlar.
B) İşletmenin gerçekleştirdiği satışların ne kadarlık kısmının nakit gerçekleştiği hakkında bilgi sağlar.
C) Diğer finansal tablolar gibi tahakkuk esasına göre düzenlenmiştir.
CEVAP D) İşletmenin net aktiflerindeki değişim hakkında bilgi sağlar.
E) İşletmenin nakit akışlarının zamanlaması hakkında bilgi sağlar.

------------------------------------------------------------------
38-
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu'nun (IAASB) yayımladığı standartlardan değildir?

A) Uluslararası Güvence Denetimi Standartları
B) Uluslararası Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları
C) Uluslararası Muhasebe Standartları
D) Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları
CEVAP E) Uluslararası Kalite Kontrol Standartları

------------------------------------------------------------------
39-
Bağımsız denetçi ile müşteri yönetimi arasındaki denetim ilişkisinde yönetime düşen sorumluluklar vardır. Yönetimin anladığı ve üstlendiği varsayılan (denetimin ön kabulü) bu sorumluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Denetçinin denetim noktalarına ulaşımını sağlama sorumluluğu
CEVAP B) Denetçiyi gerekli müşteri çalışanlarıyla görüştürme sorumluluğu
C) Şirketin iç kontrol sistemini kurma ve yürütme sorumluluğu
D) Finansal tabloların ilgili finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlama sorumluluğu
E) Denetçinin ihtiyaç duyacağı bilgilere erişim sağlama sorumluluğu

------------------------------------------------------------------
40-
Anonim şirketlerin yıllık finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetiminde aşağıdaki standartlardan hangisi uygulanır?

A) İlgili Hizmet Standartları
B) Güvence Denetimi Standartları
C) Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları
D) İç Denetim Standartları
CEVAP E) Bağımsız Denetim Standartları

------------------------------------------------------------------
41-
Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eden denetim prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnceleme
B) Sorgulama
CEVAP C) Analitik prosedür
D) Yeniden uygulama
E) Yeniden hesaplama

------------------------------------------------------------------
42-
Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?

A) Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir.
B) Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır.
C) Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.
D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir.
CEVAP E) Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır.

------------------------------------------------------------------
43-
Toplam değişken maliyetleri 60.000 TL ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin toplam net satışları ne kadardır?

A) 24.000 TL.
B) 120.000 TL.
CEVAP C) 150.000 TL.
D) 100.000 TL.
E) 90.000 TL.

------------------------------------------------------------------
44-
Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP A) Değişken maliyet sistemi
B) Asal maliyet sistemi
C) Sabit maliyet sistemi
D) Tam maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi
------------------------------------------------------------------
45-
Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

CEVAP A) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
B) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
C) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
D) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
1
0 /